Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı

Kuruluş

Kabin Hizmetleri Programı 2017-2018 eğitim döneminde kabin hizmetleri programı da açılarak 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde 1. ve 2. Öğretim ile öğrenci alarak eğitime başlanmıştır.

Misyon

Ülkemizde ve bölgemizde bulunan gençlere eğitim fırsatı verilerek yörenin bilimsel ve kültürel açıdan kalkınmasına katkıda bulunmak, havacılık sektöründe özellikle havayolu işletmelerinin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve geliştirmek.

Vizyon

Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan gençlerin nitelikli bilgi ve beceriye sahip, karşılaştığı sorunları çözebilecek gençler yetiştirerek bölgenin ve ülkenin yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılayan öncü Meslek Yüksekokulu olmak.

Alınacak Derece

Mezun olan öğrencilere Sivil Havacılık alanında ön lisans diploması verilir.

Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir. Ayrıca öğrencinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce onaylı hastanelerden Uçuşa Elverişlilik raporuna sahip olması ve kabin memuru olmaya engel bir sağlık veya fiziksel (boy, kilo, dövme vb.) probleme sahip olmaması gerekemektedir.

Üst Dereceye Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı ile Kabin Hizmetleri bölümü öğrencileri sırasıyla aşağıdaki bölümlere geçiş yapabilmektedirler,

Havacılık İşletmeciliği
Lojistik Yönetimi
Seyahat İşletmeciliği
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Turizm ve Otelcilik
Ulaştırma ve Lojistik
Uluslararası Lojistik

Mezuniyet Koşulları

Programlardan mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 ağırlıklı not ortalaması üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olamaya hak kazanırlar.

Mezunların İstihdam İmkânları

Kabin Hizmetleri bölüm mezunları sadece havayollarında kabin memuru olarak görev yapabilmektedirler.

Öğrenme Amaçları

Havacılık sektörünün yetişmiş ara eleman eksikliğini kaliteli eğitim vererek karşılamak.

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Öğr. Gör. Alperen Ağaç Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı alperenagac@gumushane.edu.tr 3716
Öğr. Gör. Ümit Yücel Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı umityucel@gumushane.edu.tr 3701
Öğr. Gör. Mesut Toprak Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı mesut.toprak@gumushane.edu.tr
Öğr. Gör. Serkan Eryılmaz Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı serkan.eryilmaz@gumushane.edu.tr

Bölümün Vizyonu

Ülkemizde 2000’li yılların başından itibaren sürekli gelişme gösteren sivil havacılık sektörüne, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanı yetiştirilmesi konusunda sektöre yardımcı olmak ve bu hedef doğrultusunda aday öğrenciler tarafından tercih edilen bölüm olabilmektir.

Bölümün Misyonu

Sivil havacılık eğitiminde ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, sürekli kendini geliştiren ve yenileyen eğitim kurumu olabilmektir.

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Kalite Kurulu Üyeleri

Öğr. Gör. Serdar OKAN

Öğr. Gör. Alperen AĞAÇ

Öğr. Gör. Ümit YÜCEL

Bölüm Kalite Kurulunun Görevleri ve İşleyişi

1-) Kurul, her eğitim öğretim yılının bitiminde; eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin kalite açısından geliştirilmesi hususunda bölüm kuruluna yazılı önerilerde bulunur.

2-) Kurul, her eğitim-öğretim yılının başında kalite faaliyetlerini gözden geçirerek, olması halinde mevcut aksaklıkları tespit ederek, bu aksaklıklar düzeltilmesi hususunda bölüm kuruluna önerilerde bulunur.

Bölümün Dış Paydaşları

Ülkemizde sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmeleri gibi kamu kurumları ile birlikte, Sektörde faaliyet gösteren Havayolu Şirketleri gibi havacılık kuruşları

Bölümün İç Paydaşları

Bölümde şu an eğitim alan öğrenciler ve bölümden mezun olan öğrencileri

Bölümün Performans Değerlendirme Kriterleri

Bölümden mezun olan öğrencilerin işe alınmadaki oranı ve mezun olan öğrencileri istihdam eden kuruluşlardan alınan geri bildirimleri

Bölümün Performans Hedefleri

 Mezun olan öğrencilerin iş bulma oranını %100’e çıkarmak

AKADEMİK 

Bölümün Akademik Personel Planlaması

Bölümün Akademik Personel Planlaması  “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Akademik Personelin Gelişme İmkânları

Akademik personelin kendisini geliştirmesi ve yetiştirmesi amacıyla gerek yurt içinde ve gerek yurt dışında düzenlenen eğitim veya akademik faaliyetlere yasal süreçler yerine getirilmesi halinde katılması olanaklıdır. Öte yandan akademik personel BAP birimi tarafından verilen proje ve akademik yayın yazma eğitimlerine katılabilir.  

EĞİTİM ÖĞRETİM

Bölümün Öğrenci Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan TYT sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Öğrenci Yeterlilik Koşulları

Sivil havacılık kabin hizmetleri ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin;

 • Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olması,
 • 4.00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde etmiş olması

Bölümün Öğrenci Sayıları: 

Toplam: 173  Kadın: 75   Erkek: 98

Mezuniyet koşulları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de bitirme çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır. 

Mezunların İstihdam Olanakları

Bölümden mezun olan öğrenciler aldıkları eğitim sayesinde havayolu işletmelerinde iş bulabilmektedirler

Bölümde Eğitim Öğretim Süreci

Bölüm Eğitim öğretim müfredatı, her yarıyıl sonunda gözden geçirilmekte ve müfredatta değişiklik önerileri bölüm kurullarında tartışılarak ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılmaktadır. 

Eğitim-öğretim 2 farklı ortamda gerçekleşmektedir.

a) Derslik ortamında,

b) Pratikte (S).

Bölümün Güncel Eğitim Öğretim Müfredatı 

 

Program Öğrenme Çıktıları:

Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

 1. Sivil havacılık ile ilgili genel kavramları açıklayabilmek,
 2. Havayollarında operasyonda kabin içi hizmetle alakalı işleyişin ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından belirtilen standartlar doğrultusunda yapılmasını sağlamak,
 3. Sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarda kurum kültürüne uygun olarak, kurum içerisinde iş arkadaşlarına ve hizmet alıcılara karşı, bilgi ve görüşlerini sözlü ve yazılı aktarabilmek,
 4. Havayolu taşımacılığında havacılık emniyeti ve havacılık güvenliği hakkında bilgi sahibi olabilmek,
 5. Kabin hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 6. Havayolu işletmelerinin paydaşlarının kimler olduğunu açıklayabilmek,
 7. Alanında gerekli olan yabancı dil bilgisi seviyesini kazanabilmek
 8. Havacılık sektörü ile alakalı olarak çevre bilinci, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak
 9. Bireysel ve takım olarak çalışabilmek ve sorumluluk alabilmek
 10. Alanında bilişim teknolojilerini etkin kullanabilmek

Öğrencilere Sunulan Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri 4 ana başlık altında verilmektedir. Bunlar

1. Ders seçimi ve kaydı: Ders seçim sürecinde öğrenciler akademik danışmanları ile iletişime geçip danışmanlık hizmeti almaktadırlar. 

2. Değişim programlarına katılım ( Farabi, Mevlana vb.): Her eğitim öğretim yarıyılında öğrencilere üniversitenin resmi web sitesinde duyurular yapılmaktadır. 

3. İstihdam: Öğrencilere dönem boyunca toplu olarak en az bir defa istihdam edilebilecekleri alanlar ve çalışma koşulları hakkında bilgiler verilir. Bunların haricinde talep eden her bir öğrenciye istihdam edilebilecekleri alanlar ve çalışma koşulları hakkında bilgiler verilir.

4. Staj: İsteğe bağlı olan staj uygulaması hakkında öğrencilere gerekli olan bilgiler verilip staj yapmak isteyen öğrenciler gerekli yönlendirmesi yapılır.

Değişim Programlarına Katılım İmkanları

Değişim programlarına katılmak isteyen öğrenciler Mevlana ve Farabi programlarına Dış İlişkiler Ofisi Üzerinden başvurabilmektedirler. Başvuru ve sonraki süreçlerde de bölüm koordinatörleri öğrencilere gereken desteği sağlamaktadırlar.

Bölüm Akademisyenleri Tarafından Yürütülen Kulüp Danışmanlık Faaliyetleri

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Birim Faaliyet Raporları

 

Ders Kodu

Ders Adı

GÜZ DÖNEMİ

T+U

 

AITB191

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I

2+0

SHKH101

Havacılık Güvenliği

2+0

SHKH103

Sivil Havacılığa Giriş

2+0

SHKH105

Havacılık Terminolojisi

2+0

SHKH107

Havaalanı Yönetimi ve İşletmeciliği

2+0

SHKH109

Temel İngilizce-I

4+0

SHKH111

Havacılık İngilizcesi I

4+0

TDB 101

Türk Dili - I

2+0

 

 BAHAR DÖNEMİ

 

AITB192

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-II

2+0

SHKH102

Kabin Görevliliğine Giriş

2+0

SHKH104

Sağlık Bilgisi ve Kabinde İlkyardım

2+0

SHKH106

Yer hizmetleri Yönetimi

2+0

SHKH108

Temel Uçuş ve Uçak Bilgisi

2+0

SHKH110

Temel İngilize-II

4+4

SHKH112

Havacılık İngilizcesi-II

4+0

TDB 102

Türk Dili-II

2+0

 

 

2+0

2. SINIF

 GÜZ DÖNEMİ

 

SEC 201

Seçmeli (4 Ders Seçilecek)

2+0

SHKH201

İleri İngilizce I

4+4

SHKH203

Normal Durum Prosedlürleri

2+0

SHKH205

İkram ve Servis Teknikleri

2+0

 ORTSEC201

 Gönüllük Çalışmaları

1+2

SHKSEC201

İş Sağlığı Ve Güvenliği

2+0

SHKSEC203

Dünya Kültürleri ve Destinasyonları

2+0

SHKSEC205

Uçuş Psikolojisi & Fizyolojisi

2+0

SHKSEC207

Mesleki İngilizce-I

4+0

SHKSEC209

Protokol ve Görgü Kuralları

2+0

SHKSEC211

Ekip Planlama

2+0

 

BAHAR DÖNEMİ

 

SEC 202

Seçmeli  (4 Ders Seçilecek)

2+0

SHKH202

İleri İngilizce II

4+4

SHKH204

Acil durum prosedürleri

2+0

SHKH206

Emniyet Yönetim Sistemi

2+0

SHKH208

Havacılık Meteorolojisi

2+0

SHKH210

Mesleki İngilizce – IV

4+4

SHKSEC202

Diksiyon (Etkili Konuşma ve Anons Teknikleri)

2+0

SHKSEC204

Tehlikeli Madde Eğitimi

2+0

SHKSEC206

Kişisel Bakım Ve Zarafet

2+0

SHKSEC208

Mesleki İngilizce II

4+0

SHKSEC210

Davranış Bilimleri

2+0

SHKSEC212

Hava Hukuku

2+0