Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu

Organik Tarım Programı

Organik Tarım Programı

Kuruluş

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü 2004 yılında açılmış olup, bölüm bünyesinde sadece Organik Tarım programı bulunmaktadır. Öğretim elemanı kadrosunda 1 Profesör, 1 Dr. Öğr. Üyesi ve 2 Öğretim Görevlisi bulunduran Organik Tarım Programı, her geçen gün artan yetişmiş ara eleman ihtiyacının karşılanmasında önemli katkılar sağlamaktadır. 

Bölümün Misyonu

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağın getirdiği gelişmeleri takip eden, bilimsel yöntemleri uygulayarak yerel ve bölgesel düzeyde tarımsal, ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunan bireyler yetiştirmektir. Ayrıca mesleki açıdan problem çözme yeteneği kazanmış, donanımlı, mesleki yeterlilik ve ahlaka sahip, bilgi, birikim ve pratik uygulama yeteneğine sahip nitelikli öğrenciler yetiştirmektir.

Bölümün Vizyonu

Eğitim kalitesini üst seviyede tutarak, organik tarım alanında evrensel değer ve ulusal/uluslararası meslek standartlarına uygun nitelikli, disiplinli özgüveni yüksek teknik eleman yetiştiren, bölgemizin ve ülkemizin sorunlarına çözüm üreten, paydaşlarıyla işbirliği içinde çalışan, güvenilir saygın ve tercih edilir bir eğitim kurumu olmak.

Bölümün Performans Değerlendirme Kriterleri

1.Eğitim: Mezunların istihdam oranı ve mezuniyet sonrası iş sınavlarındaki başarı oranı

2.Bilimsel yayın: Personelin nitelikli uluslararası yayın, bilimsel etkinlik yapma sayısı ve bilimsel çalışmalarına atıf sayısı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Organik Tarım Programı YGS-6 puan türü ile öğrenci almaktadır. Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak, 30 gün staj yapmış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Mezunların Kazandıkları Unvan

Organik Tarım Programı’nda teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere “ön lisans diploması” verilir ve bu diplomaya sahip olanlar tekniker olarak çalışabilir. İki yıl süreli ön lisans eğitimi başarı ile tamamlandığında “Organik Tarım” ön lisans diploması ve “Organik Tarım Teknikeri” unvanı verilmektedir.

Organik Tarım Teknikeri:

Tarımsal gıda ve gıda dışı üretiminin her aşamasında; ekolojik ve biyolojik doğal dengeyi gözeterek, çevreyi kirletmeden, insanlara ve diğer canlılara zarar veren kimyasal girdi ve ilaçları kullanmaksızın kontrollü ve sertifikalı olarak tarımsal üretim yapan ara meslek elemanıdır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları:

Organik tarım teknikerleri; bitki yetiştirilen tarla ve bahçelerde açık havada, organik hayvansal üretimin yapıldığı işletmeler ve analiz laboratuvarlarında ise kapalı alanlarda çalışırlar. Açık havada çalışırken çamurlu, tozlu, soğuk veya sıcak bir ortamda bulunabilirler. Gübre ile ilgili çalışmalar sırasında gübre kokularına maruz kalabilirler. Organik tarım teknikerleri; Tarım İl Müdürlüğü Organik Tarım Komisyonu, Ziraat Mühendisleri, sertifikalı tarım işçileri, organik tarım kontrol ve sertifikasyon kuruluşları ve meslektaşlarıyla iletişim halinde çalışırlar.

Bölüm Olanakları

Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü güçlü bir akademik kadroya sahiptir. Ayrıca Organik Tarım Araştırma ve Uygulama Merkezi, Organik Tarım Araştırma Alanı, Organik Kiraz Bahçesi, Organik Arıcılık İstasyonu ve Kimya Laboratuvarı gibi zengin alt yapısı ile öğrencilerine hem teorik hem de uygulama alanında kaliteli bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler aldıkları teorik eğitimi, uygulama eğitimleriyle destekleyerek teknik açıdan yeterli donanıma sahip olarak mezun olmaktadırlar.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar

Organik Tarım programından mezun olduklarında DGS (Dikey Geçiş Sınavı) den  yeterli puanı alanlar Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümlerinde eğitimlerine devam edebilirler ve Ziraat Mühendisi unvanı alabilirler.

Mezunların İstihdamı

Organik tarım programından mezun olan teknikerler kamu ve özel sektör gibi birçok alanda rahatlıkla çalışabileceklerdir. Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri, Belediyeler, Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Odaları, Tarım Satış Kooperatifleri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Organik Tarım işletmeleri, Organik pazarlar, ilgili özel sektör kuruluşları, organik ürün sertifikası veren kuruluşlar ve kendi kuracakları bitkisel ve hayvansal üretim işletmelerinde çalışabilirler.

Bölümde Eğitim Öğretim Süreci

Her yarıyıl sonunda bölüm eğitim öğretim müfredatı gözden geçirilerek, öneriler ışığında gerekli değişiklikler yapılır.

Eğitim öğretim sınıf ortamı ve uygulama alanlarında teorik ve uygulamalı gerçekleştirilir. 

 Öğrencilere Sunulan Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri 2 ana başlık altında verilmektedir. Bunlar

a) Ders seçimi: Ders seçim sürecinde öğrenciler akademik danışmanları ile iletişime geçip danışmanlık hizmeti almaktadırlar. 

b) Staj: 1. ve 2. sınıfta eğitim gören öğrencilerimiz bölüm sekreterliği ile iletişime geçip staj dosyalarını temin etmekte ve stajlarını yapmaktadırlar.

Program Öğrenme Çıktıları

1.Bitki ve hayvan hakkında temel bilgileri bilir.

2.Organik tarım hakkında temel bilgileri bilir.

3.Bitki, hayvan, toprak ilişkisini kavrar.

4.Organik tarım amaçlı üretimi yapılan bitkileri tanır ve yetiştiriciliklerini bilir.

5.Organik tarım amaçlı üretimi yapılan hayvanları tanır ve yetiştiriciliklerini bilir.

6.Bitkisel üretim alanında öğrendiği bilgi ve birikimi pratiğe aktarır.

7.Bitkisel üretim alanında karşılaştığı sorunları çözer.

8.Yabancı dildeki bilimsel kaynaklardan yararlanır.

9.Bitkisel ıslah çalışmalarına katılır.

10. Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlanması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

11.Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkenin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Prof. Dr. Halil Yolcu Organik Tarım Programı halilyolcu@gumushane.edu.tr 3712
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nil Azeri Organik Tarım Programı nazeri@gumushane.edu.tr 3711
Öğr. Gör. Besim Karabulut Organik Tarım Programı besimkarabulut@gumushane.edu.tr 3710
 1. Programın adı: Organik Tarım
 2. Programın Öğrenme Kazanımları
 3. Temel tarımsal ilkeler hakkında gerekli bilgi ve pratiğe sahip olmak,
 4. Organik tarımın temel ilkeleri hakkında gerekli bilgi ve pratiğe sahip olmak,
 5. Dünyada ve Türkiye’deki organik tarım yönetmelikleri hakkında bilgi birikimine sahip olmak,
 6. Dünyada ve Türkiye’de ki organik tarımsal üretim verileri ile ilgili gerekli bilgiye sahip olmak, 
 7. Organik tarımın sadece teorik olarak değil, aynı zamanda pratik olarak nasıl yapıldığını yaparak yaşayarak kavramak,
 8. Pratik uygulamalarla organik tarımla ilgili becerilerini geliştirmek,
 9. Organik tarımın, olumsuz sağlık etkileri olabilecek mineral gübreler, sentetik pestisitler, hayvan ilaçları ve gıda katkı maddeleri kullanılmaksızın kaliteli yiyecekler üretmek amacı ile tasarlandığını bilmek,
 10. Tarımsal faaliyetlerde sadece üretim değil, aynı zamanda kalitenin, hayvan refahının, sağlıklı çevrenin öneminin farkına varmak,
 11. Tarımda sürdürülebilirliğin önemini anlamak,
 12. Biyoçeşitliliğin öneminin ve her geçen gün bitki ve hayvan türlerinde meydana gelen azalmanın ekosistemdeki etkilerinin farkında olmak,
 13. Organik tarımın iyi bir yaşam kalitesi sağladığının, gıda bağımsızlığına katkıda bulunduğunun ve gelecek nesilleri dikkate aldığının farkında olmak,
 14. Organik tarımın, materyal ve enerjinin verimli yönetimini, tekrar kullanımını, geri dönüşümünü ve bölgesel kaynakların kullanımını esas aldığının farkına varmak,
 15. Dünyada ve Türkiye’deki organik tarımın pazar payı hakkında bilgi birikimine sahip olmak,
 16. Organik tarımın bölgesel şartların gerektirdiği yerel adaptasyon sistemlerini dikkate aldığını, çiftlik içi girdilerin kullanımını tercih ettiğini bilmek,
 17. Sentetik materyalleri kullanmak yerine, sistem içindeki herhangi bir spesifik fonksiyonu yerine getirmek için mümkün olduğunca agronomik, biyolojik ve mekanik yöntemlerin kullanıldığını bilmek,

 

 1. Mezun Olacak Öğrencilerin İş İstihdamları

Organik tarım faaliyetleri her geçen gün artış göstermektedir. IFOAM’in 2017 yılı organik tarım verilerine göre dünyada 181 ülkede 69,8 milyon hektar alanda, 2,9 milyon çiftçi ile organik tarım yapılmaktadır. Organik tarımın pazar payı ise 97 milyar dolara ulaşmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu 2018 yılı ihracat verilerine ülkemiz, meyve ve meyve ürünlerinde, fındık ve fındık ürünlerinde, Antep fıstığında,  kayısı ve kayısı ürünlerinde, zeytin ve zeytin ürünlerinde ihracat yapmaktadır. Ayrıca belirtilen ürünlerin yanı sıra üzüm ve üzüm ürünlerinde, incir ve incir ürünlerinde, sebze ve sebze ürünlerinde, buğday ve buğday ürünlerinde, mercimek çeşitlerinde,  nohutta ve baharatta ihracatçı ülke konumundadır.

Büyük bir potansiyelin olduğu organik tarım alanında, bu programdan mezun olan öğrenciler aşağıdaki kamu ve özel sektör alanlarında çalışabilirler.

 1. Tarım ve Orman Müdürlükleri,
 2. Tarım Kredi Kooperatifleri,
 3. Ziraat Odaları,
 4. Damızlık Hayvan Yetiştiricileri Birlikleri,
 5. Tarsim,
 6. Çeşitli Üretici Birlikleri,
 7. Çeşitli Üretici Kooperatifleri
 8. Organik tarım çiftlikleri
 9. Organik tarım pazarları
 10. Diğer tarımsal özel işletmeler

 

 1. Programdan Mezun Olabilme Koşulu

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır.

 

 

BİRİNCİ YIL-GÜZ DÖNEMİ

KOD

DERS ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

D

OTP

Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme

Z

3

0

3

5

T

OTP

Organik Tarıma Giriş

Z

3

0

3

4

T

OTP

Organik Tarım ve Çevre

Z

3

0

3

4

T

OTP

Organik Tarım Prensipleri

Z

3

0

3

4

T

OTP

İyi Tarım Uygulamaları

Z

3

0

3

4

T

TDB101

Türk Dili-1

Z

2

0

2

2

T

AITB191

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1

Z

2

0

2

2

T

YDB115

İngilizce-1

Z

3

0

3

5

İ

                                              TOPLAM

 

22

0

22

30

 

BİRİNCİ YIL-BAHAR DÖNEMİ

OTP

Bitkisel Üretim İlkeleri

Z

3

0

3

5

T

OTP

Hayvansal Üretim İlkeleri

Z

3

0

3

4

T

OTP

Organik Tarımda Biyoçeşitlilik

Z

3

0

3

4

T

OTP

Organik Ürünlerde Kalite

Z

3

0

3

4

T

OTP

Organik Tarımda Global Eğilimler

Z

3

0

3

4

T

TDB102

Türk Dili-2

Z

2

0

2

2

T

AITB192

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-2

Z

2

0

2

2

T

YDB116

İngilizce-2

Z

2

0

3

5

İ

                                                           TOPLAM

 

22

0

22

30

 

BİRİNCİ YIL                                  TOPLAM

 

44

0

44

60

 

 

 

İKİNCİ YIL-GÜZ DÖNEMİ

KOD

DERS ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

D

OTP

Organik Gübreler ve Gübreleme

Z

3

0

3

4

T

OTP

Organik Hayvansal Üretim

Z

3

0

3

3

T

OTP

Organik Baklagil Yem Bitkileri

Z

3

0

3

3

T

OTP

Organik Meyve Yetiştiriciliği

Z

3

0

3

4

T

OTP

Organik Tarımda Toprak İşleme ve Münavebe

Z

3

0

3

3

T

STJ

Staj

Z

0

0

0

4

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER (3 ders seçilecek)

OTPSEC211

Organik Arıcılık

S

3

0

3

3

T

OTPSEC203

Mesleki Yabancı Dil I

S

3

0

3

3

T

OTPSEC218

Tohumculuk

S

3

0

3

3

T

                                              TOPLAM

 

24

0

24

30

 

İKİNCİ YIL-BAHAR DÖNEMİ

OTP

Organik Çayır ve Mera Yönetimi

Z

3

0

3

4

T

OTP

Silajlık Ürün Yetiştiriciliği

Z

3

0

3

3

T

OTP

Organik Sebze Yetiştiriciliği

Z

3

0

3

3

T

OTP

Organik Bitki Koruma

Z

3

0

3

3

T

OTP

Organik Ürünlerin Pazarlanması

Z

3

0

3

4

T

STJ

Staj

Z

0

0

0

4

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER (3 ders seçilecek)

OTPSEC

Mesleki Yabancı Dil II

S

3

0

3

3

T

OTPSEC

Organik Buğdaygil Yem Bitkileri

S

3

0

3

3

T

OTPSEC

Organik Ürünler ve İnsan sağlığı

S

3

0

3

3

T

                                                           TOPLAM

 

24

0

24

38

 

İKİNCİ YIL                                             TOPLAM

 

48

0

48

76

 

DÖRT DÖNEMİN TOPLAMI

 

92

0

92

120

 

Z/S: Zorunlu/Seçmeli/ T: Teorik/ U: Uygulama/ K: Kredi/ AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi/D: Dil/ İ: İngilizce/ T: Türkçe