Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Tarihçe

Muhasebe ve Vergi Bölümü 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.

Misyon           

Ülkemizde ve bölgemizde bulunan gençlere bilimsel ve teknolojik alt yapı ile donatılmış eğitim fırsatı vererek; toplumun ihtiyacı olan evrensel düşünebilen, yenilikçi, katılımcı, mesleki yeterliliğe ve özgüvene sahip nitelikli insan gücü yetiştirmek.

 Vizyon          

 Muhasebe Meslek elemanının gerektirdiği yüksek standartlara sahip, çağdaş, çevreci, yenilikçi, paylaşımcı, iş dünyasının tercih ettiği kalifiye iş gücü yetiştiren, çalışma hayatında verimli olarak ekonomiye katkı sağlayabilen, bilimsel düşünce sahibi mezunlar  yetiştiren bir bölüm olmak.

 Alınacak Derece      

Mezun olan öğrenciler Muhasebe meslek elemanı ünvanı ile ön lisans diploması almaya hak kazanır.

Kabul Koşulları        

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Üst Dereceye Geçiş   

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen  Dikey Geçiş Sınavında(DGS) yeterli, not almaları koşuluyla  Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Lojistik Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme ve İktisat Lisans Programlarına geçiş yapabilirler ya da dört yıllık lisans öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına  başvurmadan, sınava girmeden Açık Öğretim Fakültesinin İktisat ve İşletme Bölümlerinin üçüncü sınıflarına kayıt yaptırabilirler.

Mezuniyet Koşulları 

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Mezunların İstihdam İmkânları       

Bölüm mezunları; firmaların muhasebe departmanlarında, bankacılık ve finans sektöründe, muhasebe bürolarında, mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret yapan firmalarda, her türlü ticari işletmelerde, sigorta şirketlerinde ve denetim firmalarında görev yapmaktadır. Ayrıca Devlet kurumlarında çalışmak isteyen mezunlar da KPSS sınavından geçerli puan alarak Maliye Bakanlığı, Mal müdürlükleri, defterdarlıklar ve vergi daireleri gibi kamusal alanların muhasebe birimlerinde çalışma imkanı bulabilmektedirler.

Öğrenim Amaçları    

Her türlü ticari işletmelerin, finans sektörünün ve mali kurumların muhasebe ve ön muhasebeleriyle ilgili kalifiye ara eleman eksikliğini kaliteli eğitim vererek karşılamak.

Muhasebe ve Vergi Bölümü Faaliyetleri

1- Muhasebe paket programları eğitimi ve uygulama çalışmaları

2-Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilme, bilgi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme uygulamaları

3- Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme uygulamaları

4- Muhasebe bilgilerini stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarda kullanabilme ve bu bilgileri örgütsel düzeyde analiz etme ve tasarlama çalışmaları

5- Şirket türleri, kuruluşu, sermaye artırımı ve azaltılması, kâr dağıtımı ve tasfiye işlemlerine ilişkin yasal mevzuata göre ilgili muhasebe kayıtlarını düzenleyebilme uygulamaları,

 

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin Pala Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı fahrettinpala@gumushane.edu.tr 3737
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kalkan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı yusufkalkan@gumushane.edu.tr 3713

Misyon

Ülkemizde ve bölgemizde bulunan gençlere bilimsel ve teknolojik alt yapı ile donatılmış eğitim fırsatı vererek; toplumun ihtiyacı olan evrensel düşünebilen, yenilikçi, katılımcı, mesleki yeterliliğe ve özgüvene sahip nitelikli insan gücü yetiştirmek.

 

Vizyon

Muhasebe Meslek elemanının gerektirdiği yüksek standartlara sahip, çağdaş, çevreci, yenilikçi, paylaşımcı, iş dünyasının tercih ettiği kalifiye iş gücü yetiştiren, çalışma hayatında verimli olarak ekonomiye katkı sağlayabilen, bilimsel düşünce sahibi mezunlar  yetiştiren bir bölüm olmak.

 

Bölümün Dış Paydaşı

Geçmişte ve şu anda 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında kamu ve özel sektörde görev yapmış ve yapmakta olan kişilerden ve bunların tabi oldukları odalar ve sivil toplum kuruluşlarından eğitim öğretim süreçleri, müfredat, mezun profili ve istihdam olanakları konusunda görüş alınmaktadır. Bölüm, dış paydaşlar ile her eğitim-öğretim dönemi başında kariyer günleri kapsamında bilgi/ görgü ve fikir alışverişinde bulunmak, öğrencilerin bireysel kariyer belirleme tercihlerine yönelik öneriler ve görüşler almak üzere seminer ve toplantılar düzenlenmektedir..

 

Bölümün İç Paydaşları

Bölümün Aktif ve Mezun Öğrencileri

 

Bölümün Performans Değerlendirme Kriterleri: 

Eğitim: Mezun öğrencilerin istihdam oranı, çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarınca yapılan iş sınavlardaki başarı oranları

 

Bölüm Performans Hedefleri

2019 yılı hedefleri

 

AKADEMİK 

Bölüm Akademik Personel Planlaması

Planlama “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

 

Akademik Personelin Gelişme İmkanları

Akademik personelin kendisini geliştirmesi ve yetiştirmesi için, yurt içinde veya yurt dışında düzenlenen seminerlere (araştırma yöntemleri, ekonometri kursları vb.) ve eğitim öğretim faaliyetlerine (Doktora, Yüksek Lisans, Erasmus, Mevlana vb.) katılımı yasal süreçleri tamamlaması halinde görevlendirilmesi mümkündür. Ayrıca Akademik personel BAP birimi tarafından düzenlenen proje ve akademik yayın yazma eğitimlerine katılmalı teşvik edilmekte ve sağlanmaktadır. 

 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM

Bölüm Öğrenci Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

 

Öğrenci Yeterlilik Koşulları

Muhasebe ve Vergi Bölümünden ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin;

  • Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olması,
  • 4.00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde etmiş olması
  • 30 iş günlük stajını başarı ile tamamlamış olması durumunda mezun olmaya hak kazanırlar.

 

Bölüm Öğrenci Sayıları: 

Toplam: …..   Kadın: …..   Erkek: ……

 

Mezuniyet koşulları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, 30 iş günlük stajın tamamlanması gerekmektedir.

 

Mezunların İstihdam İmkânları       

Bölüm mezunları; firmaların muhasebe departmanlarında, bankacılık ve finans sektöründe, muhasebe bürolarında, mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret yapan firmalarda, her türlü ticari işletmelerde, sigorta şirketlerinde ve denetim firmalarında görev yapmaktadır. Ayrıca Devlet kurumlarında çalışmak isteyen mezunlar da KPSS sınavından geçerli puan alarak Maliye Bakanlığı, Mal müdürlükleri, defterdarlıklar ve vergi daireleri gibi kamusal alanların muhasebe birimlerinde çalışma imkanı bulabilmektedirler.

 

Bölümde Eğitim Öğretim Süreci

Bölüm Eğitim öğretim müfredatı, her yarıyıl sonunda gözden geçirilmekte ve müfredatta değişiklik önerileri bölüm kurullarında tartışılarak ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılmaktadır. 

Eğitim-öğretim 3 farklı ortamda gerçekleşmektedir.

a) Derslik ortamında,

b) Laboratuvar ortamında

c) Pratikte (Gerçek hayat uygulamaları şeklinde).

 

a) Derslik ortamında teorik dersler (Muhasebe, Genel İşletme, İktisada Giriş, Dönem Sonu Muhasebe vb.) verilmektedir.

b) Laboratuvar ortamında bilgisayar uygulamalı dersler (Bilgisayarlı Muhasebe, ETA programı vb.) verilmektedir.

c) Pratikte (Gerçek hayat uygulamaları) ise staj ve ödev çalışmaları ile sağlanmaktadır. 

 

Program Öğrenme Çıktıları:

Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1         Temel muhasebe kavramları, teorileri, sorunları ve aktörleri öğrenir.

2         Muhasebe ve vergi problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri kullanır.

3         Muhasebe ve işletme ile ilgili verileri toplar, inceler, yorumlar ve karşılaştırır.

4         Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirir.

5         Muhasebe ve vergi uygulamaları alanındaki literatürü takip ve analiz eder.

6         Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur ve çözüm önerileri sunar.

7         Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır ve geliştirir.

8         Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olur.

9         Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

 

Öğrencilere sunulan danışmanlık hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri 4 ana başlık altında verilmektedir. Bunlar

1. Ders seçimi ve kaydı: Ders seçim sürecinde öğrenciler akademik danışmanları ile iletişime geçip danışmanlık hizmeti almaktadırlar. 

2. Değişim programlarına katılım (Erasmus, Farabi, Mevlana vb.): Her eğitim öğretim yarıyılında öğrencilere üniversitenin resmi web sitesinde duyurular yapılmaktadır. 

3. İstihdam: Öğrencilere dönem boyunca toplu olarak en az bir defa istihdam edilebilecekleri alanlar ve çalışma koşulları hakkında bilgiler verilir. Bunların haricinde talep eden her bir öğrenciye istihdam edilebilecekleri alanlar ve çalışma koşulları hakkında bilgiler verilir.

4. Staj: Her eğitim öğretim yarıyılında öğrencilere üniversitenin resmi web sitesinde duyurular yapılmaktadır. Bunla birlikte öğrencilerin bölüm sekreterliği ile iletişime geçip staj dosyalarını temin etmeleri ve diğer süreçleri takip etmeleri konusunda staj komisyonu üyeleri tarafından bilgiler verilmektedir.

 

Değişim Programlarına Katılım İmkanları

Değişim programlarına katılmak isteyen öğrenciler Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarına Dış İlişkiler Ofisi Üzerinden başvurabilmektedirler. Başvuru ve sonraki süreçlerde de bölüm koordinatörleri öğrencilere gereken desteği sağlamaktadırlar.

 

Bölüm Akademisyenleri Tarafından Yürütülen Kulüp Danışmanlık Faaliyetleri

Bölümümüz tarafından herhangi bir kulüp danışmanlık faaliyeti yürütülmemektedir.

 

Ders Kodu Ders Adı T+U
AITB191 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - I 2+0
MAT 117 Genel Matematik 2+0
MVP 101 Genel Muhasebe - I 3+1
MVP 107 Temel Hukuk 2+0
MVP 109 Genel İşletme 2+0
MVP 113 İktisada Giriş - I 3+0
MVP 115 Muhasebe Sistemleri ve Organizasyon 1+1
TDB 101 Türk Dili - I 2+0
YDB 117 İngilizce - I 2+0
     
AITB192 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - II 2+0
MVP 102 Genel Muhasebe - II 3+1
MVP 106 Ticaret Hukuku 2+0
MVP 110 İstatistik 2+0
MVP 114 İktisada Giriş - II 3+0
MVP 116 Kamu Maliyesi 3+0
STJ 102 Staj 0+0
TDB 102 Türk Dili - II 2+0
YDB 118 İngilizce - II 3+0
     
2. SINIF    
MVP 203 Maliyet Muhasebesi 2+1
MVP 205 Finansal Yönetim 2+0
MVP 207 Şirketler Muhasebesi 2+1
MVP 209 Vergi Hukuku 3+1
MVSEC213 Dış Ticaret İşlemleri 2+0
MVSEC215 İktisat Politikası 2+0
MVSEC217 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 2+0
MVSEC219 Borçlar Hukuku 2+0
MVSEC221 Kalite Güvence Standartları 2+0
MVSEC225 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0
MVSEC227 Muhasebe Uygulamaları 2+0
MVSEC237 Vergi Uygulamaları 2+0
SEC 201 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 2+0
     
MVP 206 Türk Vergi Sistemi 3+1
MVP 218 Bilgisayarlı Muhasebesi 1+3
MVSEC228 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 2+0
MVSEC230 Sermaye Piyasası İşlemleri 2+0
MVSEC232 Pazarlama 2+0
MVSEC234 Girişimcilik ve KOBİ'ler 4+0
MVSEC236 Muhasebe Denetimi 2+0
MVSEC238 Mali Tablolar Analizi 2+0
MVSEC240 Para ve Banka 2+0
MVSEC242 Türkiye Ekonomisi 2+0
SEC 202 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 2+0
STJ 200 Staj 0+0