Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı Programı

Bilgisayar Programcılığı Programı

Bölümün Misyonu

Bölümün misyonu; çağımızın bilgisayar, yazılım, sistem ve donanım alanlarının ihtiyaç ve isteklerini göz önüne alarak; bilgisini teknolojik sistem ve donanımlara uygulayabilen, kamuda ve özel sektörde kullanılan bilgisayarların yazılımsal ve donanımsal bakımını ve onarımını yapabilen, iş yaşamında sorumluluk alabilen, kendine güvenen, üretken, yenilikçi ve gelişmelere açık insan gücü yetiştirmektir.

 

Bölümün Vizyonu

Bilgisayar teknolojisi konusunda bilgi ve deneyim sahibi kişiler, dünyanın her yerinde ve iş hayatının her alanında fazlaca gereksinim duyulan elemanlardır. Günümüzde, özellikle endüstri sektöründe, program geliştirme bilgisi ve becerisi ile donatılmış eleman açığı, yalnızca ülkemizde değil, bütün dünya genelinde -özellikle Amerika'da ve Avrupa’da- kayda değer bir seviyeye ulaşmıştır. Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, bu sektördeki açığı kapatmak için en yeni bilgi ve teknoloji ile donatılmış kalifiye meslek elemanı yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencilerinin hedefi, iki yıllık eğitim-öğretim süresi sonunda endüstrideki bu gereksinimi karşılayabilecek mesleki deneyimi edinmektir.  Öğrenciler bu süre boyunca, en az 3–4 programlama dili öğrenmekte, bilgisayar donanımı hakkında detaylı bilgi sahibi olmakta, internet uygulamaları yazabilmekte, kendi başlarına ya da derste yeni projeler geliştirebilmekte ve yeni teknolojik gelişmelere adapte olabilmektedirler.  Bunlara ek olarak, iş hayatlarında karşılarına çıkabilecek her türlü problem hakkında tecrübe sahibi olmaktadırlar.

 

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Kalite Kurulu Üyeleri

  • Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye GÜR MAZLUM
  • Öğr. Gör. Ramazan İNCİR
  • Öğr. Gör. Mustafa YILMAZ

 

Bölüm Kalite Kurulunun Görevleri ve İşleyişi

1) Kurul, her eğitim öğretim yılının sonunda, eğitim-öğretimde kalitenin geliştirilmesi ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesi için önerilerde bulunur. Öneriler, bölüm kurulu gündemine alınır ve tartışılır. Kabul edilen öneriler bölüm tarafından uygulamaya geçilir.

2) Kurul, her eğitim öğretim yılının başlangıcında, kalite ile ilgili geçmiş uygulamaları gözden geçirir ve kalite uygulamalarında meydana gelecek sapmalar için önlem önerilerini bölüm kuruluna sunar. 

 

Bölümün Dış Paydaşı

Bölümde, geçmişte ve şu anda kamu ve özel sektörde görev yapmış kişilerden eğitim öğretim süreçleri, müfredat, mezun öğrenci profili ve istihdam olanakları konusunda görüş alınmaktadır. Bölüm, dış paydaş ile her eğitim öğretim yılında tecrübe, bilgi/görgü ve fikir alışverişinde bulunarak öğrencilerin bireysel kariyer belirleme tercihlerine yönelik öneriler ve görüşler almaktadır.

 

Bölümün İç Paydaşları

Bölümün Aktif Öğrencileri

Bölümün Mezun Öğrencileri

 

Bölümün Performans Değerlendirme Kriterleri 

1) Eğitim: Mezunların istihdam oranı ve mezuniyet sonrası iş sınavlarındaki başarı oranı

2) Bilimsel Yayın: Personelin nitelikli uluslararası yayın yapma ve bilimsel etkinlik sayısı, yayınların atıf sayıları

 

AKADEMİK 

Bölümün Akademik Personel Planlaması

Planlama “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

 

Akademik Personelin Gelişme İmkânları

Akademik personelin, yasal süreçleri tamamlaması halinde, kendisini geliştirmesine yönelik olarak yurtiçi ve yurtdışında görevlendirilmesi mümkündür.

Akademik personel BAP birimi tarafından verilen proje ve akademik yayın yazma eğitimlerine katılabilir. 

Akademik personel yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen bilimsel toplantılara ve öğrenim hareketliliklerine katılım konusunda teşvik edilmektedir.

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM

Bölümün Öğrenci Kabul Koşulları

Öğrencilerin bölüme kabul edilebilmeleri için "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)" tarafından yapılan TYT ve AYT sınavlarından başarılı olmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

 

Öğrenci Mezuniyet Yeterlilik Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmek için sağlaması gereken şartlar şöyledir:

a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak.

b) 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak.

c) Stajını tamamlamış olmak.

 

Bölümün Öğrenci Sayısı

Toplam:128 

 

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler, programda mevcut olan 112 AKTS değerindeki derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak (4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde ederek) ve 8 AKTS değerindeki stajı da tamamlayarak, toplamda 120 AKTS ile mezun olurlar.

 

Mezunların İstihdam Olanakları

Bölüm mezunları, pek çok kamu kuruluşunun yanı sıra üniversitelerde, hastanelerde, sanayi, endüstri ve özel sektör alanlarında ara eleman olarak çalışabilmektedirler.

 

Bölümün Eğitim-Öğretim  Süreci

Bölümün eğitim öğretim müfredatı, her yarıyıl sonunda gözden geçirilmektedir. Müfredatta değişiklik önerileri bölüm kurulunda tartışılarak, ihtiyaç halinde gerekli değişiklikler yapılmaktadır.

 

Eğitim-öğretim 3 farklı ortamda gerçekleşmektedir. Bunlar şöyledir:

a) sınıf ortamı,

b) laboratuvar ortamı,

c) saha çalışmaları.

Sınıf ortamında genellikle teorik dersler verilmektedir. Laboratuvar ortamında ise teorik derslere ek olarak bilgisayar uygulamaları yapılmaktadır. Saha çalışmalarında ise öğrencinin ilgili kurumlarda yaptığı staj ve ödevleri değerlendirilmektedir.

 

Program Öğrenme Çıktıları 

Bu programı başarılı bir şekilde tamamlayan bir öğrenci aşağıda verilenlere sahiptir.

1 Bilgisayar parçalarını tanır, karşılaştığı donanım sorunlarına etkin çözümler üretir.

2 Ofis yazılımlarını etkin bir şekilde kullanır.

3 Temel programlama algoritmalarını öğrenir.

4 Küresel ve toplumsal çerçevede özellikle sağlık, güvenlik ve çevre sorunlarının çözümlemelerinin yapılmasına katkı sunar.

5 Veri tabanları hakkında bilgi beceri sahibi olur. Bunları kullanıp yazılımlar üretir.

6 Mobile ve Web programlama hakkında bilgi beceri sahibi olur. İnternet teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

7 Grafik-animasyon yazılımlarını bilir, etkin bir şekilde kullanır.

8 Yazılım planlama ve tasarlama becerisi sunar.

9 Bireysel ve örgütsel iletişim kurar.

10 Yabancı dilde teknik terimleri bilir ve iletişim sağlar.

11 Grupla ve bireysel olarak yazılım projeleri geliştirir. 

 

Öğrencilere Sunulan Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri 3 ana başlık altında verilmektedir:

a) Oryantasyon: Öğrenciler üniversite ve kampüs ortamına alışma sürecinde, problem yaşadıkları her konuda destek için bir danışmanlık hizmeti almaktadırlar.

b) Ders seçimi: Ders seçim sürecinde öğrenciler akademik danışmanları ile iletişime geçip danışmanlık hizmeti almaktadırlar. 

c) Staj: 1.sınıf eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz bölüm sekreterliği ile iletişime geçip staj dosyalarını temin etmekte ve staj imkânlarından faydalanmaktadırlar. Staj boyunca danışmanlık desteği verilmektedir.

 

Bölüm Akademik Personelleri Tarafından Yürütülen Kulüp Danışmanlık Faaliyetleri

Bilişim ve Teknoloji Kulübü: Kulübün akademik danışmanlığı Öğr. Gör. Mustafa YILMAZ tarafından yapılmaktadır. 

 

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Öğr. Gör. Ramazan İncir Bilgisayar Programcılığı Programı ramazan.incir@gumushane.edu.tr 3722
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Gür Mazlum Bilgisayar Programcılığı Programı sumeyyegur@gumushane.edu.tr 3723
Öğr. Gör. Mustafa Yılmaz Bilgisayar Programcılığı Programı mustafa.yilmaz@gumushane.edu.tr 3727

Bölümün Misyonu

Bölümün misyonu; çağımızın bilgisayar, yazılım, sistem ve donanım alanlarının ihtiyaç ve isteklerini göz önüne alarak; bilgisini teknolojik sistem ve donanımlara uygulayabilen, kamuda ve özel sektörde kullanılan bilgisayarların yazılımsal ve donanımsal bakımını ve onarımını yapabilen, iş yaşamında sorumluluk alabilen, kendine güvenen, üretken, yenilikçi ve gelişmelere açık insan gücü yetiştirmektir.

 

Bölümün Vizyonu

Bilgisayar teknolojisi konusunda bilgi ve deneyim sahibi kişiler, dünyanın her yerinde ve iş hayatının her alanında fazlaca gereksinim duyulan elemanlardır. Günümüzde, özellikle endüstri sektöründe, program geliştirme bilgisi ve becerisi ile donatılmış eleman açığı, yalnızca ülkemizde değil, bütün dünya genelinde -özellikle Amerika'da ve Avrupa’da- kayda değer bir seviyeye ulaşmıştır. Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, bu sektördeki açığı kapatmak için en yeni bilgi ve teknoloji ile donatılmış kalifiye meslek elemanı yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencilerinin hedefi, iki yıllık eğitim-öğretim süresi sonunda endüstrideki bu gereksinimi karşılayabilecek mesleki deneyimi edinmektir.  Öğrenciler bu süre boyunca, en az 3–4 programlama dili öğrenmekte, bilgisayar donanımı hakkında detaylı bilgi sahibi olmakta, internet uygulamaları yazabilmekte, kendi başlarına ya da derste yeni projeler geliştirebilmekte ve yeni teknolojik gelişmelere adapte olabilmektedirler.  Bunlara ek olarak, iş hayatlarında karşılarına çıkabilecek her türlü problem hakkında tecrübe sahibi olmaktadırlar.

 

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Kalite Kurulu Üyeleri

  • Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye GÜR MAZLUM
  • Öğr. Gör. Ramazan İNCİR
  • Öğr. Gör. Mustafa YILMAZ

 

Bölüm Kalite Kurulunun Görevleri ve İşleyişi

1) Kurul, her eğitim öğretim yılının sonunda, eğitim-öğretimde kalitenin geliştirilmesi ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesi için önerilerde bulunur. Öneriler, bölüm kurulu gündemine alınır ve tartışılır. Kabul edilen öneriler bölüm tarafından uygulamaya geçilir.

2) Kurul, her eğitim öğretim yılının başlangıcında, kalite ile ilgili geçmiş uygulamaları gözden geçirir ve kalite uygulamalarında meydana gelecek sapmalar için önlem önerilerini bölüm kuruluna sunar. 

 

Bölümün Dış Paydaşı

Bölümde, geçmişte ve şu anda kamu ve özel sektörde görev yapmış kişilerden eğitim öğretim süreçleri, müfredat, mezun öğrenci profili ve istihdam olanakları konusunda görüş alınmaktadır. Bölüm, dış paydaş ile her eğitim öğretim yılında tecrübe, bilgi/görgü ve fikir alışverişinde bulunarak öğrencilerin bireysel kariyer belirleme tercihlerine yönelik öneriler ve görüşler almaktadır.

 

Bölümün İç Paydaşları

Bölümün Aktif Öğrencileri

Bölümün Mezun Öğrencileri

 

Bölümün Performans Değerlendirme Kriterleri 

1) Eğitim: Mezunların istihdam oranı ve mezuniyet sonrası iş sınavlarındaki başarı oranı

2) Bilimsel Yayın: Personelin nitelikli uluslararası yayın yapma ve bilimsel etkinlik sayısı, yayınların atıf sayıları

 

AKADEMİK 

Bölümün Akademik Personel Planlaması

Planlama “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

 

Akademik Personelin Gelişme İmkânları

Akademik personelin, yasal süreçleri tamamlaması halinde, kendisini geliştirmesine yönelik olarak yurtiçi ve yurtdışında görevlendirilmesi mümkündür.

Akademik personel BAP birimi tarafından verilen proje ve akademik yayın yazma eğitimlerine katılabilir. 

Akademik personel yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen bilimsel toplantılara ve öğrenim hareketliliklerine katılım konusunda teşvik edilmektedir.

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM

Bölümün Öğrenci Kabul Koşulları

Öğrencilerin bölüme kabul edilebilmeleri için "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)" tarafından yapılan TYT ve AYT sınavlarından başarılı olmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

 

Öğrenci Mezuniyet Yeterlilik Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmek için sağlaması gereken şartlar şöyledir:

a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak.

b) 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak.

c) Stajını tamamlamış olmak.

 

Bölümün Öğrenci Sayısı

Toplam:128 

 

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler, programda mevcut olan 112 AKTS değerindeki derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak (4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde ederek) ve 8 AKTS değerindeki stajı da tamamlayarak, toplamda 120 AKTS ile mezun olurlar.

 

Mezunların İstihdam Olanakları

Bölüm mezunları, pek çok kamu kuruluşunun yanı sıra üniversitelerde, hastanelerde, sanayi, endüstri ve özel sektör alanlarında ara eleman olarak çalışabilmektedirler.

 

Bölümün Eğitim-Öğretim  Süreci

Bölümün eğitim öğretim müfredatı, her yarıyıl sonunda gözden geçirilmektedir. Müfredatta değişiklik önerileri bölüm kurulunda tartışılarak, ihtiyaç halinde gerekli değişiklikler yapılmaktadır.

 

Eğitim-öğretim 3 farklı ortamda gerçekleşmektedir. Bunlar şöyledir:

a) sınıf ortamı,

b) laboratuvar ortamı,

c) saha çalışmaları.

Sınıf ortamında genellikle teorik dersler verilmektedir. Laboratuvar ortamında ise teorik derslere ek olarak bilgisayar uygulamaları yapılmaktadır. Saha çalışmalarında ise öğrencinin ilgili kurumlarda yaptığı staj ve ödevleri değerlendirilmektedir.

 

Program Öğrenme Çıktıları 

Bu programı başarılı bir şekilde tamamlayan bir öğrenci aşağıda verilenlere sahiptir.

1 Bilgisayar parçalarını tanır, karşılaştığı donanım sorunlarına etkin çözümler üretir.

2 Ofis yazılımlarını etkin bir şekilde kullanır.

3 Temel programlama algoritmalarını öğrenir.

4 Küresel ve toplumsal çerçevede özellikle sağlık, güvenlik ve çevre sorunlarının çözümlemelerinin yapılmasına katkı sunar.

5 Veri tabanları hakkında bilgi beceri sahibi olur. Bunları kullanıp yazılımlar üretir.

6 Mobile ve Web programlama hakkında bilgi beceri sahibi olur. İnternet teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

7 Grafik-animasyon yazılımlarını bilir, etkin bir şekilde kullanır.

8 Yazılım planlama ve tasarlama becerisi sunar.

9 Bireysel ve örgütsel iletişim kurar.

10 Yabancı dilde teknik terimleri bilir ve iletişim sağlar.

11 Grupla ve bireysel olarak yazılım projeleri geliştirir. 

 

Öğrencilere Sunulan Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri 3 ana başlık altında verilmektedir:

a) Oryantasyon: Öğrenciler üniversite ve kampüs ortamına alışma sürecinde, problem yaşadıkları her konuda destek için bir danışmanlık hizmeti almaktadırlar.

b) Ders seçimi: Ders seçim sürecinde öğrenciler akademik danışmanları ile iletişime geçip danışmanlık hizmeti almaktadırlar. 

c) Staj: 1.sınıf eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz bölüm sekreterliği ile iletişime geçip staj dosyalarını temin etmekte ve staj imkânlarından faydalanmaktadırlar. Staj boyunca danışmanlık desteği verilmektedir.

 

Bölüm Akademik Personelleri Tarafından Yürütülen Kulüp Danışmanlık Faaliyetleri

Bilişim ve Teknoloji Kulübü: Kulübün akademik danışmanlığı Öğr. Gör. Mustafa YILMAZ tarafından yapılmaktadır. 

 

Ders Kodu Ders Adı T+U
AITB191 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi-I 2+0
BLPR101 Programlama Temelleri 2+1
BLPR103 Grafik ve Animasyon - I 1+1
BLPR105 Bilgisayar Donanımı 1+1
BLPR107 Ofis Yazılımları 1+1
BLPR109 Mesleki Matematik-I 2+0
BLPR111 Web Tasarımının Temelleri 1+1
TDB 101 Türk Dili 2+0
     
YDB 117 İngilizce- I 3+0
AITB192 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi-II 2+0
BLPR102 Görsel Programlama - I 2+1
BLPR104 Grafik ve Animasyon - II 1+1
BLPR106 Veri Tabanı - I 3+1
BLPR108 İnternet Programcılığı - I 2+1
BLPR110 Mesleki Matematik-II 2+0
TDB 102 Türk Dili 2+0
YDB 118 İngilizce - II 2+0
2. SINIF    
BLPR201 Görsel Programlama - II 2+1
BLPR203 Nesne Tabanlı Programlama - I 2+1
BLPR205 Veri Tabanı - II 2+1
BLPR207 İnternet Programcılığı - II 3+1
BLSEC201 Açık Kaynak İşletim Sistemi 2+0
BLSEC203 Ağ Temelleri 2+0
BLSEC205 Web Proje Yönetimi 2+0
BLSEC207 Temel Elektronik 2+0
BLSEC209 Sunucu İşletim Sistemi 2+0
BLSEC211 Yazılım Kurulumu ve Yönetimi 2+0
BLSEC213 Sistem Kontrol Uygulamaları 2+0
BLSEC215 Bilişim Teknik Resim 2+0
BLSEC217 Bilgisayarlı Devre Tasarımı 2+0
BLSEC219 Veri Tabanı Organizasyonları 2+0
SEC 201 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 2+0
STJ 201 Staj 0+0
     
BLPR202 Nesne Tabanlı Programlama - II 2+1
BLPR204 Sistem Analizi ve Tasarımı 2+1
BLPR206 Görsel Programlama - III 2+1
BLSEC204 Yazılım Mimarileri 2+0
BLSEC206 Bilgisayarlı Kontrol 2+0
BLSEC208 Web Editörü 2+0
BLSEC210 Sensörler 2+0
BLSEC212 Mikro Denetleyiciler 2+0
BLSEC214 İçerik Yönetimi 2+0
BLSEC216 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2+0
BLSEC218 Gelişmiş İnternet Uygulamaları 2+0
BLSEC220 Mobil Programlama 2+0
BLSEC222 Mesleki Gelişim 2+0
SEC 202 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 2+0
STJ 202 Staj 0+0