Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu

Tapu ve Kadastro Programı

Tapu ve Kadastro Programı

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

Tapu ve Kadastro Programı

Tapu Kadastro programının amacı, Ülkemizde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Sicil Müdürlüğündeki işlemlerden olan  tapu sicillerinin tutulması, güncellenmesi işlemleri, tapu siciline ilişkin temel işlemlerin yürütülmesini amaçlayan ve tapu kadastro çalışmaları konusunda çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Tapu Kadastro programından mezun olanlara “Tapu Kadastro Teknikeri” unvanı verilmektedir. Tapu ve Kadastro Programının eğitim süresi 2 yıldır.

Çalışma Alanları:.

Tapu ve Kadastro Teknikeri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İl Müdürlüklerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İLBANK  A.Ş, Tarım ve Orman Bakanlıklarında, Milli Eğitim Bakanlığı, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, TCDD Taşımacılık A.Ş., İl Özel İdaresi, EÜAŞ, EİAŞ, TEDAŞ, BOTAŞ, TÜRK TELEKOM, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama ve Genel Müdürlüğü ve Belediyeler gibi kamu kuruluşları ile Gayrimenkul Değerleme, harita, parselasyon, imar planı, yol, baraj gibi hizmetler yapan müteahhit ve müşavir firma ve şirketlerde görev alabilirler.

Çalışma Ortamı ve Koşullar:

 • Yerleşim bölgelerinde, tarım ve orman alanlarında bireylere veya kurumlara ait taşınmaz malın alanını ölçer, sınırlarını belirler, haritasını yapar ve sahipleri adına tapu kayıtlarına işler,
 • Yol, baraj gibi kamuya ait yapılar için gereken alanın ölçümünü yapar, bu alan içinde kamulaştırılması gereken yapıları belirler,
 • Analizler ve haritaların oluşumu için modern ekipmanlar ile arazi ölçümleri ve aplikasyonu yapar,
 • Aldığı ölçümlerle harita çizim tekniğine uygun olarak arazinin haritasını çizer,
 • Almış olduğu ölçümleri belirli oranlarda küçülterek ölçeklerini saptar, uygulama projesine işler,
 • Mahkemelerde bilirkişi olarak görev alır.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştiren,

Programın Staj Koşulları

Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi esas alınarak 4. yarıyılda toplam 30 iş günlük bir staj programı uygulanmaktadır. Öğrenci endüstriye dayalı öğrenim yapma imkânı ile aynı zamanda gelecekte yapacağı işlerle ilgili seçim yapma olanağına sahip olmaktadır. Program gelişen teknolojiye ve piyasaya uyumludur.

Meslekte İlerleme Durumu

Tapu Kadastro" "Tapu ve Kadastro" ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan (DGS) Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; Geomatik Mühendisliği, Harita Mühendisliği ve Kamu Yönetimi  lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Bu örgün eğitim programları dışında tapu ve kadastro bölümü mezunları Atatürk, Anadolu ve İstanbul üniversitelerinin açıköğretim programlarına geçiş de yapabilme haklarına sahiptirler. Tapu ve kadastro mezunlarının geçiş yapabileceği DGS bölümleri de şunlardır:

 • Çalışma ekonomisi ve Endüstri ilişkileri
 • Uluslararası İlişkiler
 • Maliye
 • Halkla ilişkiler ve Reklamcılık
 • İktisat
 • İşletme
 • Kamu yönetimi
 • Halkla ilişkiler ve Tanıtım
 • Konaklama İşletmeciliği
Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Doğan Tapu ve Kadastro Programı nilgundogan@gumushane.edu.tr 3726
Öğr. Gör. Ayşe Çelik Tapu ve Kadastro Programı ayse.celik@gumushane.edu.tr 3728
Öğr. Gör. Mehmet Tütüncü Tapu ve Kadastro Programı mehmettutuncu@gumushane.edu.tr 3727

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

Tapu ve Kadastro Programı

Kuruluş

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü 2017-2018 yılında açılmış olup bölüm bünyesinde tek program olan Tapu ve Kadastro programı bulunmaktadır. 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde Tapu ve Kadastro programı öğrenci alarak eğitime başlayacaktır.

Misyon

Her devirde gelişmiş teknolojileri kullanarak kamunun ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmek ve aynı zamanda bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmektir.

Bu bölüm mezunlarının yeterli mesleki bilgiye sahip, kendisini teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirebilen, yüksek uygulama becerisine sahip, mesleki olarak ülkesine fayda sağlayan bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Vizyon

Sürekli değişen sosyo-ekonomik şartlara ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilecek, çağın gereksinimlerine göre, bilinçli öğrenciler yetiştirmek, bölgemizin ve ülkemizin kaliteli ara eleman ihtiyacı sorununu çözmeye yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam etmek, saygın ve lider meslek yüksekokulu olmak amaçlanmıştır.

Bölüm Kalite Sistemi

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Kalite Kurulu Üyeleri

 • Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Doğan
 • Öğr. Gör. Ayşe Çelik
 • Öğr. Gör. Mehmet Tütüncü

Bölüm Kalite Kurulunun Görevleri ve İşleyişi

1) Kurul, her eğitim öğretim yılının sonunda eğitim öğretimde kalitenin geliştirilmesi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesi için bölüm kurulu önerilerde bulunur.

Öneriler bölüm kurulu gündemine alınır ve tartışılır. Kabul edilen öneriler bölüm tarafından uygulamaya geçilir.

2) Kurul, her eğitim öğretim yılının başlangıcında, bölüm kalite kurulu kalite ile ilgili geçmiş uygulamaları gözden geçirir ve kalite uygulamalarında meydana gelecek sapmalar için önlem önerilerini bölüm kuruluna sunar. 

Bölümün Dış Paydaşı

Geçmişte ve şu anda kamu ve özel sektörde görev yapmış kişilerden eğitim öğretim süreçleri, müfredat, mezun profili ve istihdam olanakları konusunda görüş alınmaktadır. Bölüm, dış paydaş ile her eğitim öğretim yılında tecrübe, bilgi/ görgü ve fikir alışverişinde bulunarak öğrencilerin bireysel kariyer belirleme tercihlerine yönelik öneriler ve görüşler alınmaktadır.

Bölümün İç Paydaşları

Bölümde eğitim alan aktif öğrenciler

AKADEMİK 

Bölümün Akademik Personel Planlaması

Bölümün Akademik Personel Planlaması “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Akademik Personelin Gelişme İmkânları

Akademik personelin kendisini geliştirmesi ve yetiştirmesi amacıyla gerek yurt içinde ve gerek yurt dışında düzenlenen eğitim veya akademik faaliyetlere yasal süreçler yerine getirilmesi halinde katılması olanaklıdır. Öte yandan akademik personel BAP birimi tarafından verilen proje ve akademik yayın yazma eğitimlerine katılabilir.  Akademik personel yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen bilimsel toplantılara ve öğrenim hareketliliklerine katılım konusunda teşvik edilmektedir. 

EĞİTİM ÖĞRETİM

Bölümün Öğrenci Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan TYT (Temel Yeterlilik Testi) sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Öğrenci Yeterlilik Koşulları

Öğrencilerin sağlaması gereken şartlar;

a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak,

b) 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,

c) Staj yapmış olmak

Bölümün Öğrenci Sayıları: 

Toplam:35

Mezuniyet Koşulları

Programlardan mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 ağırlıklı not ortalaması üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olamaya hak kazanırlar.

Mezunların İstihdam Alanları

Tapu ve Kadastro teknikerleri, tapu ve tapu sicillerinin oluşturan harita ve harita bilgilerini üreten ve kullanan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışmalarında istihdam edilmektedirler. Özel sektör olarak Harita Mühendisliği bürolarında; kamu sektöründe ise başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı kuruluşlar, Tapu ve Kadastro, İller Bankası, Karayolları, AFAD, Demiryolları gibi genel müdürlüklere bağlı teşkilatlar, Harita Genel Komutanlığı, MTA, DSİ, TPAO, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ve belediyelerde istihdam edilmektedirler.

 

1.SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Z/M/S

AKTS

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

2

0

2

Z

2

 

Türk Dili I

2

0

2

Z

2

 

Ölçme Bilgisi I

3

0

3

Z

5

 

Matematik 1

2

0

2

Z

4

 

Tapu Sicili Uygulaması I

3

0

3

Z

5

 

Hukukun Genel Esasları

3

0

3

Z

5

 

İngilizce I

2

0

2

Z

2

 

Tapu Mevzuatı I

3

0

3

Z

5

 

TOPLAM

20

0

20

 

30

 

1.SINIF BAHAR YARIYILI 

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Z/M/S

AKTS

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

2

0

2

Z

2

 

Türk Dili II

2

0

2

Z

2

 

Ölçme Bilgisi II

3

0

3

Z

5

 

Tapu Sicili Uygulaması II

3

0

3

Z

5

 

Temel Bilgi Teknolojileri 

2

0

2

Z

3

 

Medeni Hukuk

2

0

2

Z

3

 

İngilizce II

2

0

2

Z

2

 

 

Tapu Mevzuatı II

3

0

3

Z

5

 

Staj I

0

0

0

Z

3

 

TOPLAM

19

0

19

 

30

2.SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Z/M/S

AKTS

 

Tapu Sicili Uygulaması III

3

0

3

Z

5

 

Eşya Hukuku I

2

0

2

Z

4

 

Borçlar Hukuku

3

0

3

Z

4

 

Kadastro Bilgisi I

3

0

3

Z

4

 

Kamulaştırma

3

0

3

Z

3

 

Bilgisayar Destekli Projelendirme

2

0

2

Z

3

 

 

Tapu Mevzuatı III

3

0

3

Z

3

 

Tapu Seçmeli Dersleri III

3

0

3

S

4

 

TOPLAM

22

0

22

 

30

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Z/M/S

AKTS

 

Yerel Yönetimler

3

0

3

S

4

 

Aplikasyon

3

0

3

S

4

 

İdare Hukuku

3

0

3

S

4

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

3

S

4

*Seçmeli derslerden 1 tanesi seçilecektir.

 

2.SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Z/M/S

AKTS

 

Tapu Sicili Uygulaması IV

3

0

3

Z

4

 

Eşya Hukuku II

2

0

2

Z

3

 

Miras Hukuku

3

0

3

Z

3

 

Kadastro Bilgisi II

3

0

3

Z

3

 

Şehircilik ve İmar

2

0

2

Z

3

 

 

Tapu Mevzuatı IV

3

0

3

Z

3

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri

2

0

2

Z

3

 

Tapu Seçmeli Dersleri IV

4

0

4

S

5

 

Staj II

0

0

0

Z

3

 

TOPLAM

22

0

22

 

30

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Z/M/S

AKTS

 

Vergi Mevzuatı ve Emlak Vergilendirmesi

4

0

4

S

5

 

Arazi Uygulaması II

4

0

4

S

5

 

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

4

0

4

S

5

 

Girişimcilik

4

0

4

S

5

*Seçmeli derslerden 1 tanesi seçilecektir.