Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu

Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi ve Dağıtımı Programı

Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi ve Dağıtımı Programı

Misyon

Teknolojik bilgi düzeyine ulaşmak için, araştırmacı bir akademik kadro anlayışıyla çağdaş öğretim teknikleri kullanarak sanayi, özel sektör ve kamunun nitelikli ara eleman ihtiyacı için kaliteli insan kaynağını yetiştirmek.

Vizyon

Alanına teorik ve pratik olarak hâkim, alanıyla ilgili inovatif proje üretilme ve mevcut projeleri üretime kazandırabilme yetisine sahip, teknolojideki yenilikleri takip edebilen, araştırmacı, sosyo-ekonomik farkındalığa sahip mezunlar yetiştirmek programımızın vizyonudur.

Alınacak Derece   

Bölümden mezun olan öğrenciler ''Tekniker'' unvanı alarak elektrik enerjisi ile ilgili olan tüm kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda ara eleman olarak çalışabilirler.

Kabul Koşulları      

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Üst Dereceye Geçiş 

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Fizik, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Kontrol Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uçak Elektrik-Elektronik gibi 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapılabilmektedir.

Mezuniyet Koşulları   

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Mezunların İstihdam Olanakları

Programdan mezun olan öğrenciler; sektörde enerji üretimi ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren kuruluşlarda, enerji teknolojisine dayalı mal üreten kuruluşlarda veya tüm bu teknolojiler için bakım ve servis hizmeti üreten kuruluşlarda çalışabilirler. Bunun dışında enerjiye dayalı çevre teknolojisi üreticilerinde veya ilgili alandaki hizmet üreticisi kuruluşlarda da istihdam edilebilirler.

Öğrenim Amaçları  

Elektrik enerjisi ile ilgili olan tüm kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda ara eleman yetiştirmek.

ELEKTRİK ÜRETİM İLETİM VE DAĞITIM BÖLÜMÜ FAALİYETLERİ

1-Elektrik Laboratuvar Çalışmaları

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Öğr. Gör. Burak Akıncı Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi ve Dağıtımı Programı burak.akinci@gumushane.edu.tr 3704
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tuna Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi ve Dağıtımı Programı hasan.tuna@gumushane.edu.tr 3735
Öğr. Gör. Nazife Şahin Macit Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi ve Dağıtımı Programı nazife.sahin@gumushane.edu.tr 3728

Misyon

Teknolojik bilgi düzeyine ulaşmak için, araştırmacı bir akademik kadro anlayışıyla çağdaş öğretim teknikleri kullanarak sanayi, özel sektör ve kamunun nitelikli ara eleman ihtiyacı için kaliteli insan kaynağını yetiştirmek.

Vizyon

Alanına teorik ve pratik olarak hâkim, alanıyla ilgili inovatif proje üretilme ve mevcut projeleri üretime kazandırabilme yetisine sahip, teknolojideki yenilikleri takip edebilen, araştırmacı, sosyo-ekonomik farkındalığa sahip mezunlar yetiştirmek programımızın vizyonudur.

 

Elektrik Üretim İletim ve Dağıtım Bölümü Kalite Kurulu Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Hasan TUNA

Öğr. Gör. Burak AKINCI

Öğr. Gör. Nazife ŞAHİN MACİT

 

Bölüm Kalite Kurulunun Görevleri ve İşleyişi

1) Kurul, her eğitim öğretim yılının sonunda

a) Eğitim öğretimde kalitenin geliştirilmesi 

b) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesi için bölüm kurulu önerilerde bulunur.

Öneriler bölüm kurulu gündemine alınır ve tartışılır. Kabul edilen öneriler bölüm tarafından uygulamaya geçilir.

2) Kurul, her eğitim öğretim yılının başlangıcında, bölüm kalite kurulu kalite ile ilgili geçmiş uygulamaları gözden geçirir ve kalite uygulamalarında meydana gelecek sapmalar için önlem önerilerini bölüm kuruluna sunar. 

 

Bölümün Dış Paydaşı

 

Bölümün İç Paydaşları

Bölümün Aktif Öğrencileri

Bölümün Mezun Öğrencileri

 

Bölümün Performans Değerlendirme Kriterleri 

1) Eğitim: Mezunların istihdam oranı ve mezuniyet sonrası iş sınavlarındaki başarı oranı

2) Bilimsel Yayın: Personelin nitelikli uluslararası yayın yapma ve bilimsel etkinlik sayısı, yayınların atıf sayıları

 

 Bölümün Performans Hedefleri

1-Elektrik Laboratuvar Çalışmaları

 

AKADEMİK 

Bölümün Akademik Personel Planlaması

Planlama “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

 

Öğretim Üyesi Atanması Kriterleri

Akademik Personelin Gelişme İmkânları

Akademik personelin kendisini geliştirmesine yönelik olarak yurtiçi ve yurtdışında yetiştirilmesi için yasal süreçleri tamamlaması halinde görevlendirilmesi mümkündür. 

Akademik personel BAP birimi tarafından verilen proje ve akademik yayın yazma eğitimlerine katılabilir.  

Akademik personel yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen bilimsel toplantılara ve öğrenim hareketliliklerine katılım konusunda teşvik edilmektedir. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM

Bölümün Öğrenci Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Öğrenci Yeterlilik Koşulları

Elektrik üretim, iletim ve dağıtım alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Zorunlu mesleki stajı başarılı bir not ile geçmiş olmak.

Bölümün Öğrenci Sayıları: 

Toplam:15   Kadın:0   Erkek:15

Mezuniyet koşulları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Mezunların İstihdam Olanakları

Programdan mezun olan öğrenciler; sektörde enerji üretimi ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren kuruluşlarda, enerji teknolojisine dayalı mal üreten kuruluşlarda veya tüm bu teknolojiler için bakım ve servis hizmeti üreten kuruluşlarda çalışabilirler. Bunun dışında enerjiye dayalı çevre teknolojisi üreticilerinde veya ilgili alandaki hizmet üreticisi kuruluşlarda da istihdam edilebilirler.

Program Öğrenme Çıktıları 

 1. Matematik, temel bilimler ve teknikerlik bilgilerini elektriğin üretimi, iletimi dağıtımı alanında kullanır
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği bilgisine sahip olur
 3. Temel elektrik ve elektronik elemanların niteliklerini uygun donanıma karar verme amacıyla karşılaştırır
 4. Enerji çeşitlerini ve dönüşümlerini sağlayan bileşenleri proje geliştirme ve problem çözümünde kullanır
 5. Alandaki bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili biçimde kullanır
 6. Edindiği teorik ve deneysel bilgiler ışığında meslek alanında sebep sonuç ilişkisini kurar
 7. Elektrik devrelerinin bağlantılarını yaparak analizini gerçekleştirir
 8. Alanıyla ilgili bakım, onarım ve montaj işlemlerini gerçekleştirir
 9. Alanında, gerekli ölçme cihaz ve yöntemleri kullanarak arızayı belirler
 10. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda alanıyla ilgili bilgisayar programları kullanarak elektrik devrelerinin tasarım ve analizini yapar
 11. Sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunma amacıyla mesleğiyle ilgili konularda sürekli kendini geliştirir

 

Öğrencilere Sunulan Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri 3 ana başlık altında verilmektedir. Bunlar

a) Ders seçimi: Ders seçim sürecinde öğrenciler akademik danışmanları ile iletişime geçip danışmanlık hizmeti almaktadırlar. 

b) Değişim programlarına katılım (Erasmus, Farabi, Mevlana vb.): Her eğitim öğretim yarıyılında dış ilişkiler koordinatörlüğü tarafından öğrencilere resmi web sitesinde ve bölüm ilan panolarında duyurular yapılmaktadır. Öğrenim hareketliliğine hak kazandıkları andan itibarense dış ilişkiler bölüm koordinatörü tarafından öğrencilerin tüm değişim sürecine yönelik bilgilendirme yapılmakta ve tüm akademik süreç koordinatör tarafından takip edilmektedir. 

c) Staj: 2. sınıfta eğitim gören öğrencilerimiz bölüm sekreterliği ile iletişime geçip isteğe bağlı staj dosyalarını temin etmekte ve staj imkânlarından faydalanmaktadırlar.

 

Değişim Programlarına Katılım 

Değişim programlarına katılmak isteyen öğrenciler Erasmus, Farabi ve Mevlana programlarına Dış İlişkiler Ofisi üzerinden başvurabilmektedirler.