Halil KAYA 

Direk Hat: 0456 233 10 44    

Dahili Hat: 0456 233 10 39 / 3708