Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji Bölümü

Elektrik ve Enerji Bölümü

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Öğr. Gör. Burak Akıncı Elektrik ve Enerji Bölümü burak.akinci@gumushane.edu.tr 3734
Öğr. Gör. Hasan Tuna Elektrik ve Enerji Bölümü hasan.tuna@gumushane.edu.tr 3735
Öğr. Gör. Nazife Şahin Macit Elektrik ve Enerji Bölümü nazife.sahin@gumushane.edu.tr 3704

Misyon

 • Sanayi, ticari ve hizmet sektörlerinin rekabet güçlerini arttıracak yönde nitelikli insan gücü yetiştirmek.
 • Ülkemizin gelişmişlik düzeyinin, refah ve mutluluğunun arttırılmasına katkıda bulunacak kendini sürekli iyileştiren ve geliştiren, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı üstün nitelikli eleman yetiştirmek.
 • Hizmette rekabet, verimlilik ve kaliteyi esas almak.
 • İş dünyası ve toplumla karşılıklı yarar esasına dayalı bir iletişim ve işbirliği içinde bulunmak.
 • Kurumun, meslek yüksekokullarının gelişmesinde etkin olmasını sağlamak. Bu maksatla bir “cazibe merkezi” görevi yapmak. 

Vizyon

 • Mesleki Teknik Eğitimde (MTE) küresel trendi de gözönüne alarak toplumun ve iş dünyasının ihtiyaç, istek ve beklentilerini sürekli karşılayacak şekilde kurumun gelişmesini sağlamak.
 • Gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ve öncü yenilikleriyle yerel, bölgesel ve küresel piyasanın gereksinim duyduğu nitelikli meslek elemanları yetiştiren, ulusal değerlerinden ödün vermeden, kamu ve özel sektör ile sürekli işbirliği içerisinde olmak,
 • Mezunlara yerel, ulusal ve uluslararası ortamlarda istihdam edilebilme niteliklerini kazandırmak.
 • Kurumu bir cazibe merkezi niteliğine kavuşturmak. Küresel MTE toplumunun itibarlı bir üyesi olarak tanınmak. MTE’de uluslararası birikimin ülkeye aktarılmasına katkıda bulunmak.
 • Mesleki ve Teknik yükseköğretim öncelikli olmak üzere ulusal MTE politikaları ve stratejilerinin oluşturulmasında etkin rol almak.

Amaç

 • Sektörün ihtiyaçlarına yanıt veren, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gereken mesleki yetkinlikleri kazanmış, nitelikli meslek elemanları yetiştirmek.
 • Çağın ve toplumun hızla değişen teknik gereksinimleri karşılamak.
 • Yeniliğe açık, topluma duyarlı, yüksek özgüven, uzlaşmacı ve paylaşomcı teknikerler yetiştirmek.
 • Akademik liyakat, deneyim ve emeğe saygı göstermek,

 

  EĞİTİM ÖĞRETİM

Bölümün Öğrenci Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.
 

Üst Dereceye Geçiş            

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı almak koşuluyla alanıyla ilgili lisans programlarına ya da Uzaktan Eğitim Sistemleri’nin lisans tamamlama programlarına başvurabilir.
  

Mezuniyet koşulları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. 

 

Mezunların İstihdam Olanakları

Bölümden mezun olan öğrenciler, elektrik enerjisi ile ilgili olan tüm kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda ara eleman olarak çalışabilirler.

  

Program Öğrenme Çıktıları 

1

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilmeli

2

Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirebilmeli ve denetleyebilmeli

3

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmeli

4

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmalı ve bunu gerçekleştirebilmeli

5

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilmek için düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmeli

6

Düşünce ve önerilerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmeli

7

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilmeli

8

Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olabilmeli

9

Sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı ile ilgili süreci/ süreçleri planlama becerisine sahip olabilmeli

10

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı ile ilgili çalışmalarda öngörülemeyen problemleri belirleyebilmeli ve çözüm üretebilmeli

11

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programında bağımsız olarak öğrendiklerini uygulayabilmeli

12

Orta öğretimde kazanmış olduğu mesleki yeterlilikler üzerine uygulama ile desteklenen bir alanda bilgi/beceriye sahip olabilmeli

13

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı ile ilgili edindiği kuramsal bilgilerini kullanabilmeli

14

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı ile ilgili edindiği uygulama bilgilerini kullanabilmeli

15

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı ile ilgili tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için veri toplayabilmeli ve kullanabilmeli

16

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilmeli

17

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmeli

18

Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmeli

19

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı ile ilgili uygulamalar için gerekli teknik ve modern araçları kullanabilme becerisine sahip olabilmeli

20

Mesleki özgüven sahibi olabilmeli

21

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programında bağımsız olarak öğrendiklerini uygulayabilmeli

22

Teknoloji okuryazarlığı becerisine sahip olabilmeli

23

Problemlerin çözümünde disiplinler arası bilgileri birleştirebilmeli